Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Návrh

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Brhlovce na II. polrok

2019

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov činnosť hlavného kontrolóra obce Brhlovce v  II. polroku 2019 bude zameraná:

 

A.           Plánovaná kontrolná činnosť:

 

  1. Kontrola príjmov rozpočtu obce z Dani z nehnuteľnosti za rok 2018 (na základe VZN č. 5/2016)

 

B.           Pravidelná kontrolná činnosť:

  1. Správa o výsledku plnenia prijatých opatrení zfinančných kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v roku 2019.
  2. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2019.

 

C.           Metodická kontrolná činnosť:

1.          Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č, 357/2015 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite v roku 2019 výberovým spôsobom.

 

D.         Ostatné úlohy:

  1. Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol priamo na zasadnutia OZ.
  2. Kontroly vykonávané na základe uznesení OZ.
  3. Kontroly vykonávané na základe vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti.
  4. Vypracovanie a predloženie stanoviska k návrhu rozpočtu obce.
  5. Vybavovanie a evidovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z..
  6. Plnenie ďalších úlohy v zmysle osobitných zákonov.
  7. Hlavný kontrolór zvyšuje svoju odbornosť v oblasti kontroly ďalším vzdelávaním a účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými vzdelávacími inštitúciami.

 

 

V  Brhlovciach, dňa 14.05.2019

 

 

Mgr. Monika Slížiková

hlavný kontrolór obce

 


 

HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE

Mgr. Monika Slížiková

935 04 Devičany 157

zvolená do funkcie Obecným zastupiteľstvom dňa 25.04.2019 na 6. riadnom zasadnutí - uznesením č. 39/2019.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór:

vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.

je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka