Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavná kontrolórka

HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE

Hedviga Kaššáková

935 02 Brhlovce 114

zvolená do funkcie Obecným zastupiteľstvom dňa 31.07.2015 na 7. riadnom zasadnutí - uznesením č. 60/2015.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór:

vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,

predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.

je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka